Skip to main content

BurgersAanZet 

BurgersAanZet is een samenwerkingsverband van 4 vrijwilligersorganisaties die hun opgebouwde expertise rond het opzetten van zorgzame initiatieven van burgers naar burgers wil uitdragen en ten dienste stellen van iedereen die wil leren, inspiratie zoekt en aan de slag wil gaan!

Onze ervaring ligt hierbij vooral in modellen die mensen versterken door

Lotgenotenwerking

hen samen te brengen en ervaringen te delen, zoals in lotgenotenwerkingen

buddy- of duowerking

een buddy als compagnon de route te zoeken, zoals in duo- of buddywerkingen

Persoonlijke netwerkversterking

hen beter te omringen met een natuurlijk netwerk van familie, vrienden, buren via allerlei modellen van netwerkversterking

Vrijwillig engagement

anderen vanuit een vrijwillig engagement mee betrokken te maken op het leven van mensen

Persoonlijke competentie versterking

samen plannen te maken en hen de regie over hun leven (terug) in eigen handen te geven

Community building

in hun eigen buurt mee te bouwen aan een zorgzame gemeenschap waar iedereen een plek heeft

Partners

Op dit moment zetten 4 vrijwilligersorganisaties hun schouders onder dit samenwerkingsverband. De gemeenschappelijke ‘motor’ in elk van onze organisaties is de vrijwillige inzet van ‘gewone’ burgers die, vanuit verschillende modellen, mensen dichter bij elkaar brengen, breder kijken dan de aanwezige kwetsbaarheid en samen oplossingen vinden.

De ontstaansreden

“Alle mensen, ook de meest kwetsbare, moeten met al hun mogelijkheden en kwetsbaarheden een eigen zinvolle plek kunnen innemen in de samenleving”.

Dit is één van de speerpunten in het Vlaams Welzijnsbeleid van de laatste jaren: de uitbouw van een inclusieve samenleving waarin iedereen een goed leven kan uitbouwen. De oprichting van dit samenwerkingsverband kadert in de grote hervormingen die de laatste jaren werden opgezet onder de noemer ‘vermaatschappelijking van de zorg’. Vermaatschappelijking van de zorg richtte zich in eerste instantie op de hervorming van het brede zorglandschap. men wou de zorg dichter bij de mensen brengen, vraag gestuurd en op maat. BurgersAanZet is voorstander van zo’n kwaliteitsvolle buurtgerichte zorg maar gelooft dat er meer nodig is.

Er is een stevige basis nodig, een sterke informele betrokkenheid van mensen op elkaar. Hierbij gaat het niet in de eerste plaats over het zorg dragen in enge betekenis, maar over verbondenheid, meeleven met elkaar, betekenis hebben als familielid, als vriend, als buur, als burger, van mens tot mens. Een basis die ook gehoord wordt en mee de regie krijgt over de verdere uitbouw van onze zorgzame samenleving.

Dit fundament lijkt vandaag de dag erg broos. Veel mensen

  • bevinden zich nog steeds aan de rand van de samenleving
  • hebben het gevoel de regie over eigen leven te verliezen
  • lijken samen te vallen met hun beperking of kwetsbaarheid
  • voelen zich alleen
  • hebben het gevoel dat hun stem niet meetelt

Ook de overheid is zich bewust van de nood aan dit stevig fundament. Vertrekkend van het geloof in de weerbaarheid, veerkracht en creativiteit van mensen en in hun vermogen om in verbondenheid hun leven invulling te geven en het in handen te houden. Om burgers, verenigingen, (zorg)organisaties en lokale besturen het ondersteunen in het concreet aan de slag gaan met die burgers werd BurgersAanZet opgericht. Met als doel de aanwezige expertise rond diverse modellen van netwerkversterking voor en door burgers te bundelen én uit te dragen.

Mee partner worden of je schouders zetten onder BurgersAanZet? 

Al van bij de start was het de bedoeling van de initiatiefnemers om BurgersAanZet te laten uitgroeien tot een open samenwerkingsverband waar burgers, verenigingen, organisaties en lokale besturen kunnen aankloppen voor informatie, inspiratie en co-creatie rond innovatieve, krachtgerichte en buttom-up initiatieven waar zorgzaamheid centraal staat.

Waarom?

Omdat we geloven dat er in Vlaanderen vele, vaak kleine, verenigingen en initiatieven ontstaan die een prachtidee hebben maar wel wat inhoudelijke steun en inspiratie kunnen gebruiken om uit de startblokken te kunnen schieten én een duurzame werking uit te bouwen.

Omdat we geloven dat er een winst zit om met ‘gelijkgezinden’ samen na te denken, problemen aan te pakken, positieve verhalen te delen  en soms ook zelfs een gezamenlijke stem te laten horen, vanuit ieders unieke eigenheid.

Omdat we geloven dat er in Vlaanderen veel sociaal kapitaal aanwezig is bij mensen die vanuit een maatschappelijk engagement van mens tot mens hun steentje willen bijdragen aan de uitbouw van een zorgzamere samenleving. 

Hoe meer mensen, verenigingen en organisaties hier mee hun schouders willen onder zetten, hoe beter. BurgersAanZet wil deze initiatieven erkennen, mee helpen bekendmaken, faciliteren en laten groeien.

Ons team

Geertrui Vandelanotte

Emilie Van Daele

Mirjam Beyers

Jaarverslagen

Lees de jaarverslagen van 2020, 2021 en 2022 via onderstaande link.

JAARVERSLAG

2020

KLIK HIER
JAARVERSLAG

2021

KLIK HIER
JAARVERSLAG

2022

KLIK HIER